نمره پلاس - نمونه سوال , گام به گام , جزوه , کنکور 98

جزوه جمع بندی زبان اختصاصی کنکور - نمره پلاس

نمونه سوال , گام به گام , جزوه , کنکور 98

جزوه جمع بندی زبان اختصاصی کنکور

 جزوه زبان کنکور 

جزوه جمع بندی زبان اختصاصی کنکور

اطلاعات کتاب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده : -| عنوان :هورمون های غده فوق کلیه
پایه : کنکور 97  | درس :زیست شناسی

خلاصه : این مجموعه دارای دو بخش گرامر و واژگان است که با بررسی دقيق ١٣ سال کنکور سراسری (٩٣-٨١ (گزینش
شده است. در بخش گرامر، کوشيده شده است تا با پرداختن به مبـاحثی کـه اغلـب در آزمـون ھـای سراسـری
مورد سؤال است، نکاتی شرح داده شود که از اھميت بيشتری برخوردار بوده و بتوان از آن ھا برای ھرچه راحـت
تر پاسخ دادن سواالت تستی استفاده کرد. بخش واژگان شـامل لغـات متوسـط و دشـوار اسـت کـه در طـی ١٣
سال آزمون سراسری رشتهي منحصراً زبان، چه به عنوان جواب تست و چه در صورت سؤال ھا و گزینه ھا، مورد
استفاده قرار گرفته است. الزم به ذکر است که سطح دشـواری ایـن مجموعـه بـه گونـه ای در نظـر گرفتـه شـده
است که متناسب با نيازھای تمامی دانشآموزان، چه دانشآموزان آزمون زبان تخصصی و چه دانشآموزان رشـته
ھای رياضي، تجربي، انسـاني و ھنـر، باشـد. اميـد اسـت ایـن مجموعـه بتوانـد گـامی در مسـير کاميـابی شـما
دانشآموزان گرامی در آزمون ورودی دانشگاه باشد


در صورت نارضایتی صاحب اثر لینک دانلود برداشته خواهد شد.
نمره پلاس در شبکه های اجتماعی: nomreplus @
لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمایید.
  • 17th فوریه 2018
  • نویسنده : alireza
  • بازدید : 4,119 بار
  • نظرات : [ 0 ]
نظرات

دیدگاه شما

(نیاز نیست!)